Projekt badawczy

Uwarunkowania oraz metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu
dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek

Informacja o projekcie

W witrynie internetowej pod tym adresem uzyskacie Państwo dostęp do wyników badań teoretycznych oraz empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem nowych produktów oraz marketingiem, w ramach projektu badawczego, pt. „Uwarunkowania oraz metody macierzowo-sieciowe pomiaru poziomu dojrzałości procesu innowacji i wprowadzania nowego produktu na rynek”. Celem badania było rozpoznanie poziomu adaptacji i akceptacji najlepszych praktyk rozwoju nowego produktu, zidentyfikowanych na podstawie badań porównawczych prowadzonych permanentnie wśród najlepszych firm działających globalnie oraz ocena poziomu dojrzałości procesu innowacji produktu. Celem projektu badawczego było także zaproponowanie nowej metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu oraz dojrzałości sieci relacji dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych.

Przedstawione zagadnienia badawcze dotyczyły doświadczeń oraz działań podejmowanych przez badane firmy produkcyjne i handlowe w zakresie rozwoju nowego produktu. Rozstrzygnięcie postawionych problemów badawczych pozwoliło pozyskać ogólną wiedzę o poziomie sprawności zarządzania procesem rozwoju nowego produktu. To jest o tyle istotne, gdyż rozwój i wprowadzanie na rynek nowego produktu jest przedsięwzięciem ryzykownym oraz wymagającym znacznych nakładów finansowych, wysiłku intelektualnego, czasu oraz znajomości dynamiki i kierunków zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa, a w szczególności w otoczeniu technologicznym i rynkowym (odbiorcy, dostawcy, konkurencja). Badania były prowadzone wśród polskich przedsiębiorstw przemysłowych, aktywnych w obszarze innowacji produktowych, wystawiających nowe produkty na targach, oferujących produkty na rynkach konsumpcyjnych B2C i/lub przemysłowych B2B, zgodnie z EKD i przyjętą przez GUS klasyfikacją wyrobów i usług.

Bardzo doceniamy zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w to przedsięwzięcie badawcze i jednocześnie udostępniamy zagregowane dane i informacje, będące efektem procesu badawczego. Zbiorcze wyniki badania zostały udostępnione w formie elektronicznej (plik PDF). Dostarczamy również narzędzia informatyczne (arkusze) do oceny poziomu dojrzałości procesu innowacji produktu.

Projekt badawczy (grant numer 2013/09/B/HS4/00412) był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

prof. Ireneusz P. Rutkowski

Kierownik Projektu